دندان عقل و بهم ریختگی دندانی

impacted tooth, Vector illustration Toothache, Tooth medical anatomy

دندان عقل سومین دندان مولر دایمی است که در انتهای قوس فکی رویش می یابند و در بسیاری از موارد بدلیل نبود فضای کافی نهفته باقی میمانند.بر اساس یک باور قدیمی، بسیاری تصور میکنند رویش دندان عقل می تواند باعث بهم ریختگی دندانها شود،اما امروزه ثابت شده است که عوامل دیگری مانند رشد باقیمانده فک و نسبت اندازه  دندانها به اندازه فک عوامل موثرتری در بهم ریختگی دندانی هستند و دندان عقل نقش چندانی در این زمینه ندارد. بنابرای صرفا بهم ریختگی دندانها نمی تواند دلیلی برای کشیدن دنداهای عقل باشد.اما اگر دندان های عقل فضای کافی برای رویش نداشته یا در جای مناسب رویش نیافته باشند بایدکشیده شوند. معمولا در آغاز و پایان درمان ارتودنسی ، ارتودنتیست وضعیت دندانهای عقل را بررسی کرده و در صورت نیاز بیمار را برای کشیدن دندان عقل راهنمایی می کند.