نخ دندان ارتودنسی

Superfloss_2نخ دندان ارتودنسی به دو صورت در بازار موجود است.نوع اول شامل  یک سر سوزنی چند سانتی متری، یک بخش اسفنجی شکل و نهایتا خود نخ دندان می باشد. . ابتدا نخ دندان را از سر سوزنی شکل آن از زیر سیم عبور داده، سپس دو طرف نخ دندان را دور انگشت های نشانه دستها بپیچید. آنگاه به کمک یک حرکت اره ای و به شکل مورب و به آهستگی نخ دندان را از تماس بین دندانهاعبوردهید.سپس با حرکات بالا و پاییندر حالیکه نخ دندان به دندان چسبیده است، آن را به زیر لثه برده این ناحیه را تمیز کنید.

 

 

Floss-Threaderنوع دیگر نخ دندان ارتودنسی دارای یک وسیله کمک کننده برای عبور نخ از زیر سیم می باشد که باید پس از عبور دادن نخ از زیر سیم همانند روش قبل کار را ادامه دهید.

توجه داشته باشید که هدف از کشیدن نخ دندان تمیز کردن شیار کوچک بین لثه و دندان می باشد .از کوبیدن نخ دندان بر روی لثه بین دندانی خود داری کنید.

 

برای تمیز کردن اطراف بند ارتودنسی ابتدا نخ دندان را به شکل υ در اورده و انرا دور بند قلاب کنید و به کمک بخش اسفنجی نخ با حرکات جلو و عقب دور بند را تمیز کنید.روش دیگر استفاده از مسواک های اطفال می باشد که سر کوچکی دارند و دسترسی به اطراف بند را امکان پذیر میسازند

برای یادگیری بیشتر لطفا به بخش ویدئو های اموزشی مراجعه کنید.