انواع مختلف دستگاههای ارتودنسی

۱-دستگاههای ثابت : در این سیستم دستگاههای ارتودنسی (براکت ها) بر روی دندان ها متصل میشوند وسپس سیم داخل براکتها قرار میگیرد و نیرو توسط سیم به دندان ها اعمال می شود. این دستگاهها براساس محل قرارگیری بر روی دندان ها به دو دسته ارتودنسی از روی دندان (سیستم باکال) وارتودنسی از پشت دندان (سیستم لینگوال) و بر اساس جنس دستگاه ها به دو گروه عمده براکتهای فلزی و براکت های بی رنگ (سرامیکی) تقسیم بندی میشوند. سیم ها میتوانند توسط الاستومرهایی به نام Oring به براکت ها متصل شوند یا درپوشهای فلزی سیم ها را درون براکت ها نگه می دارد.

۲- دستگاههای متحرک : این دستگاهها قابل برداشتن و گذاشتن توسط بیمار بوده و طبق توصیه متخصص ارتودنسی باید استفاده شوند. انواع مختلف این دستگاه ها
عبارتند از : ۱-پلاک متحرک ساده :این پلاک ها جهت اصلاح موقعیت چند دندان و گسترش عرضی فکین در سنین پایین مورد استفاده قرار میگیرند. ۲-پلاک های متحرک جهت اصلاح وضعیت قدامی -خلفی فکین (پلاک های فانکشنال) : این پلاک ها جهت اصلاح وضعیت رشدی مورد استفاده قرار میگیرند . ۳-پلاک های نگهدارنده (پلاک ریتینر ) :این پلاک ها جهت حفظ موقعیت دندان ها بعد از درمان ارتودنسی ثابت مورد استفاده قرار میگیرند و مدت استفاده از انها بسته به شدت و نوع ناهنجاری و توصیه متخصص ارتودنسی دارد. ۴-پلاک های نامریی جهت اصلاح موقعیت دندان ها (الاینر ها ):این پلاک ها توسط برنامه های کامپیوتری که حرکت دندان ها را براساس شدت مشکل برنامه ریزی میکند طراحی شده و سپس پلاک ها روی مدل های سه بعدی ساخته میشوند.استفاده از این پلاک ها در طی یک روند برنامه ریزی شده باعث حرکت دندان ها میشود.